Udhëzim Administrativ Nr. 09/2019

Udhëzim Administrativ për Farmakovigjilencën e produkteve medicinale për përdorim human në Republiken e Kosovës