Udhëzim Administrativ Nr. 01/2022 - Për thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin dhe importin e produkteve medicinale që nuk kanë paralele të autorizuara në Republikën e Kosovës

Udhëzim Administrativ Nr. 01/2022 - Për thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin dhe importin e produkteve medicinale që nuk kanë paralele të autorizuara në Republikën e Kosovës

Ky Udhëzim Administrativ përcakton autoritetin kompetent, kushtet dhe procedurat për regjistrimin dhe importin e produkteve medicinale që nuk kanë paralele të produkteve medicinale të pajisura me Autorizim për Marketing në Republikën e Kosovës