Udhëzim Administrativ Nr. 09/2019 - Administrative Instruction Nr. 09/2019 - Administrativno Uputstvo Br. 09/2019

Udhëzim Administrativ për Farmakovigjilencën e produkteve medicinale për përdorim human në Republiken e Kosovës - Administrative Instruction for Pharmacovigilance of Medicinal Products for Human Use in Republic of Kosovo - Administrativno uputstvo za farmakovigilanciju medicinskih proizvoda za humanu upotrebu u Republici Kosovo

Bashkangjitur gjeni udhëzimin administrativ për Farmakovigjilencën e produkteve medicinale për përdorim human në Republiken e Kosovës

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - AI PV-Kosovo.pdf