Udhëzim Administrativ Nr. 08/2006

Udhëzim Administrativ Nr. 08/2006 Famakovigjilenca e Produkteve Medicinale për Përdorim Human të Plasuara në Republikën e Kosovës

Udhëzim Administrativ Nr. 07/2014

Udhëzim Administrativ Nr.07-2014-Njohja Unilaterale e Autorizimit për Marketing të Produkteve

Udhëzim Administrativ Nr. 05/2013

Udhëzim Administrativ Nr. 05/2013 Për-Licencimin-e-Prodhuesve-të-Paisjeve-medicinale-në-Republikën-e-Kosovës

Udhëzim Administrativ Nr. 03/2014

Udhëzim Administrativ Nr. 03/2014 Për Kontrollin e Cilësisë së Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale të Plasuara në Republikën e Kosovës