Udhëzim Administrativ Nr. 09/2019 - Administrative Instruction Nr. 09/2019 - Administrativno Uputstvo Br. 09/2019

Udhëzim Administrativ për Farmakovigjilencën e produkteve medicinale për përdorim human në Republiken e Kosovës - Administrative Instruction for Pharmacovigilance of Medicinal Products for Human Use in Republic of Kosovo - Administrativno uputstvo za farmakovigilanciju medicinskih proizvoda za humanu upotrebu u Republici Kosovo

Udhëzim Administrativ Nr. 07/2015 - Administrative Instruction Nr. 07/2015 - Administrativno Uputstvo Br. 07/2015

Udhëzim Administrativ Nr. 07/2015 mbi kerkesat e praktikes se mire te prodhimit per produkte medicinale - Administrative Instruction no. 07/2015 on laying down the requirements of good manufacturing practice for medicinal products - Administrativno uputstvo br. 07/2015 o zahtevima dobre proizvodne prakse za medicinske proizvode

Udhëzim Administrativ Nr. 04/2015 - Administrative Instruction Nr. 04/2015 - Administrativno Uputstvo Br. 04/2015

Udhëzim Administrativ Nr. 04/2015 Komisioni per Vleresimin e Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale - Administrative Instruction no. 04/2015 Commission for the Evaluation of Medicinal Products and Devices - Administrativno uputstvo br. 04/2015 Komisija za vrednovanje medicinskih proizvoda i sredstva