LIGJI Nr.06/L-082

LIGJ PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Ky Ligj përcakton të drejtat, përgjegjësitë, parimet dhe masat lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale dhe themelon institucionin që është përgjegjës për mbikëqyrjen e legjitimitetit të përpunimit të të dhënave.