Udhëzim Administrativ Nr. 01/2022

UDHËZIM ADMINISTRATIV (Shëndetësi) Nr. 01/2022 Për thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin dhe importin e produkteve medicinale që nuk kanë paralele të autorizuara në Republikën e Kosovës

Nr. 01/2022