Zyrtar i lartë për narkotikë

Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale - Departamenti i Licencimit / Divizioni për narkotikë dhe prekursorë

Zyrtar Ligjor 2

Ministria e Shëndetësisë-Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale

Zyrtar i Teknologjisë Informative

Ministria e Shëndetësisë-Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale