Emërohet zyrtarja për mbrojtjen e të dhënave personale

08-03-2024

Znj. Dhurata Alihajdaraj Veseli emërohet zyrtare përgjegjëse për mbrojtjen e të dhënave personale sipas ligjit Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - Vendim_776.pdf