PSO - PROCEDURA, FORMATI APLIKIMI/RI DEKLARIMI I ÇMIMIT DHE APLIKIMI PËR NDRYSHIM TË ÇMIMIT TË PRODUKTIT MEDICINAL

09-01-2024

PROCEDURA STANDARDE OPERATIVE - PROCEDURA, FORMATI APLIKIMI/RIAPLIKIMI DEKLARIMI I ÇMIMIT DHE APLIKIMI PËR NDRYSHIM TË ÇMIMIT TË PRODUKTIT MEDICINAL Përcaktimi i procedurës , formatit, aplikimit/ri deklarimitpër ndryshimm të çmimit të produktit medicinal QËLLIMI: Qëllimi i kësaj PSO-je është përcaktimi i procedurës , formatit, aplikimit/ri deklarimit për ndryshimm të çmimit të produktit medicinal