Njoftim për Media

Prishtinë, 21 shtator 2023

Ministria e Shëndetësisë njofton opinionin publik se Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale (AKPPM) ka kompletuar analizat e kontrollit të cilësisë për kontroll të jashtëzakonshëm të produktit Omeprazol për injeksion 40 mg të Prodhuesit Swiss Parenteral, Indi. The Ministry of Health informs the public that the Kosovo Agency for Medicinal Products and Devices (AKPPM) has completed the quality control analyzes for exceptional control of the product Omeprazole injection 40 mg of the Swiss Parenteral Manufacturer, India. Ministarstvo zdravstva obaveštava javnost da je Kosovska agencija za medicinske proizvode i opremu (KAMPO) završila analize kontrole kvaliteta za izuzetnu kontrolu proizvoda Omeprazol za injekcije 40 mg proizvođača Swiss Parenteral, Indija.

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - Njoftim për media.docx