Njoftim për Procedurën e Pranimit në Shërbim për procedurën konkuruese me nr. të referencës RN00013124

21-02-2024

Bazuar në nenin 39 të Ligjit Nr. 08/L-197 për Zyrtarët Publik, nenin 7 të Rregullores (QRK) Nr. 15/2023 për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Publik, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore shpall këtë Njoftim Kandidatët të cilët kanë të drejtë të vazhdojnë konkurimin për procedurën konkuruese me Nr. të referencës RN00013124 janë: 1. Aksel Altunay 2. Ernesa Llugaliu 3, Luljeta Nuraj 4. Merita Ramku 5. Shpresa Rrahmani 6. Shqipe Hasani 7. Yllka Shehu

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - 598.pdf