Deklaratë për shtyp 16/08/2023 - Rishikimi nga EMA i të dhënave mbi ekspozimin paternal ndaj valproatit

Deklaratë për shtyp 16/08/2023

Komiteti i Farmakovigjilencës për Vlerësimin e Rrezikut (PRAC) i EMA-s po shqyrton të dhënat mbi rrezikun e mundshëm të çrregullimeve neurozhvillimore (ÇNZH) te fëmijët e konceptuar nga baballarët që marrin barna valproat.